Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Pedagog

Wymiar zatrudnienia, godziny pracy, kontakt, obowiązki.
Pedagog szkolny - mgr Anna Królik, 1/2 etatu.
e - mail: pedagog@spwd.dabrowka.net.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 14.00 - 15.00,
wtorek 8.00 - 12.00, 14.00 - 15.00,
środa 9.00 - 12.00,
czwartek 9.00 - 11.00, 14.00 - 15.00

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W zakres obowiązków i powinności pedagoga szkolnego wchodzi:
1) Współpraca z dyrekcją szkoły:
a. informowanie na bieżąco dyrekcję szkoły o uczniach sprawiających kłopoty wychowawcze,
b. informowanie o uczniach z niepowodzeniami szkolnymi i formami pracy z tymi uczniami,
c. współpraca z dyrekcją szkoły w podejmowaniu różnych form i sposobów pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowanymi społecznie i znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej,
d. przedstawianie imiennej listy uczniów objętych szczególną opieką pedagoga szkolnego – do 30 września ,
2) Współpraca z wychowawcami i nauczycielami:
a. rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wywiadów z wychowawcami klas,
b. analizowanie z wychowawcami przyczyn niepowodzeń szkolnych,
c. analizowanie z wychowawcami przyczyn niedostosowania społecznego uczniów,
d. określanie form i sposobów pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym,
e. określanie form i sposobów pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi,
f. pomoc nauczycielom w organizowaniu pracy z uczniami mającymi wskazania poradni pedagogiczno – psychologicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
3) Współpraca z rodzicami:
a. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów dotkniętymi niepowodzeniami szkolnymi,
b. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów niedostosowanymi społecznie,
c. pełnienie roli koordynatora między rodzicami, a poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
d. pedagogizacja rodziców co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego na ogólnych zebraniach z rodzicami.
4) Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną:
a. pozyskanie informacji od wychowawców co do konieczności przebadania przez poradnię uczniów z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi ora wnioskowanie do rodziców celem wyrażenia prze nich zgody na proponowane badania,
b. kompletowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badań w poradni,
c. gromadzenie orzeczeń i opinii poradni z możliwością stałego wglądu wychowawców i dyrekcji w te dokumenty.
5) Praca z uczniami:
a. indywidualne, systematyczne rozmowy z uczniami z trudnościami wychowawczymi oraz mającymi kłopoty w nauce,
b. organizowanie pomocy uczniom zagrożonym drugorocznością,
c. prowadzenie orientacji zawodowej w klasach szóstych poprzez pogadanki i wskazania dotyczące indywidualnych predyspozycji uczniów – wspólnie z wychowawcami i dyrekcją szkoły.
d. realizowanie działań w ramach profilaktyki ryzykownych zachowań.
Oprócz zadań, o których mowa wyżej, pedagog szkolny podejmuje inne działania wynikające z bieżących potrzeb szkoły i jej wychowanków.

Pedagog szkolny zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności z pełnomocnictwem podejmowania decyzji w zakresie bieżącego funkcjonowania szkoły, o ile organ prowadzący nie ustanowi inaczej.

Statystyka strony

Strona oglądana: 4219 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 02.03
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 02.04
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.11.2010 r., godz. 21.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2010 r., godz. 21.07Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 18.13Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 00.12Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 00.11Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 02.04Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.