Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • • Grafiki nie posiadają alternatywnych treści w postaci tekstu


 • • Brak wersji kontrastowych


 • • Brak powiększenia czcionki


 • • Nieprawidłowa struktura nagłówków


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweKażdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

 • Adres: Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce, 05-252 Dąbrówka ul. Kościuszki 20

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • E-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

 • Telefon: 517776275


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida zajmuje budynek  tzw. „starą część szkoły” i budynek po byłym gimnazjum tzw. „nowa część szkoły”. Obydwa budynki są połączone ze sobą.  Część nowa nie posiada barier architektonicznych, są  tutaj dwie windy i dwa podjazdy dla niepełnosprawnych przy obydwu wejściach do tej części szkoły i hali sportowej. W części tej są również toalety dla osób niepełnosprawnych. W starej części szkoły jest jeden podjazd dla niepełnosprawnych i wejście z poziomu parteru. Częściowo do komunikacji między piętrami można wykorzystać windę z nowej części szkoły. Stara część szkoły nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na obu parkingach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają możliwość skontaktowania się ze Szkołą Podstawową im. C. K. Norwida w Dąbrówce w następujący sposób: napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Szkoła podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka, wysłać maila na adres: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl">sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl, skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu 297578013 w. 11 lub 297578152 w.11 


 


Statystyka strony

Strona oglądana: 3264 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: 29.09.2020 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 15.10.2020 r., godz. 18.46
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 26.03.2021 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2021 r., godz. 10.36Adam PodemskiEdycja strony
26.03.2021 r., godz. 10.35Adam PodemskiEdycja strony
15.10.2020 r., godz. 18.46Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.