Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacje ogólne związane z nowym rokiem szkolnym.

1. W szkole obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie to powinno być na jasnej nie rysującej podeszwie – ze względu na niszczenie podłóg. Każdy uczeń ma w szatni jeden opisany wieszak gdzie zostawia okrycie wierzchnie i podpisany worek na kapcie – z wyjątkiem uczniów klas pierwszych, którzy mają półki na obuwie. Zalecane jest, aby okrycia wierzchnie miały wewnątrz przyszyte oznakowania celem ich identyfikacji i obowiązkowo przyszyty wieszak.

2. Każdy uczeń powinien zaopatrzyć się w „Zeszyt Informacji” w którym będą wpisywane zwolnienia z lekcji i prowadzona będzie korespondencja z rodzicami. O kształcie tego zeszytu decyduje wychowawca klasowy – można dokonać jednolitego zakupu tego zeszytu.

3. Na ofertę edukacyjną szkoły składają się zajęcia obowiązkowe i dodatkowe, których oferta jest na tablicy ogłoszeń i w internecie w zakładce „Dla Ucznia”. Każdy uczeń może wybrać sobie dowolnie zajęcia dodatkowe, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Są również zajęcia specjalistyczne kierowane do uczniów potrzebujących tej pomocy. Udział w zajęciach dodatkowych odbywa się za pisemną zgodą rodziców.

4. Pomoc pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów organizują wychowawcy.

5. W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny i logopeda. Funkcjonuje również biblioteka szkolna.
6. Uczniowie mogą korzystać z dowożenia, w chwili obecnej obowiązuje zmodyfikowany harmonogram dowożenia z roku poprzedniego.
7. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole funkcjonuje świetlica szkolna do godziny 15.00.

8. Sprawy socjalne: - od października jest możliwość uczestniczenia bezpłatnie w akcji „Warzywa i owoce w szkole” dla klas I-III oraz akcji „Szklanka mleka dla każdego ucznia” – bezpłatnie mleko białe i odpłatnie mleko smakowe – czekoladowe, truskawkowe lub waniliowe w cenie 0,24 zł za kartonik 0,25 ml. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna – odpłatność za jeden posiłek 2,50 zł. Zapisy i płatności do 15 każdego miesiąca u pań kucharek. Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z darmowych posiłków pod warunkiem zgłoszenia się ich rodziców do Opieki Społecznej w Urzędzie gminy.

Uczniowi może być przyznana pomoc o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2013 większa niż kwota 456 zł netto. Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r. w ZOS I PS- (Urząd Gminy- pokój nr 15).

Rodzice, którzy nie złożyli pełnej dokumentacji na tzw „Wyprawkę szkolną” proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie dokumentów w sekretariacie szkoły.

9. Ubezpieczenie uczniów NNW – 40 zł, płatne u wychowawców do 30 września 2013r.

10. Wpłata na Radę Rodziców – 50 zł od rodziny. Płatne u wychowawców, skarbnika RR lub na konto RR.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1968 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 29.08.2013 r., godz. 08.10
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 29.08.2013 r., godz. 09.03
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 29.08.2013 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2013 r., godz. 09.04Stanisław WójcikEdycja strony
29.08.2013 r., godz. 09.03Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.