Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2019 większa niż kwota 528 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z zmianami).

Druki wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane w:

• Sekretariacie szkoły
• Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce- (Urząd Gminy- pokój nr 15).
• Dostępne są na stronie szkolnej www.spwd.dabrowka w zakładce Stypendia szkolne 2019/2020


Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2019 r. w CUW- (Urząd Gminy- pokój nr 15).
Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium może być udzielone uprawnionym w formie:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji, a także materiałów niezbędnych w procesie edukacji,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także realizowanych poza szkołą w szczególności: zajęcia z logopedą, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne i inne poszerzające wiedzę uczniów,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów:
a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
b) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,
c) zakup podręczników szkolnych,
d) dojazdów do szkoły lub kolegium,
e) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej,
f) innych dodatków i opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę lub kolegium.
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wymienionych w pkt. 1- 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.
5) innej niż wymienione w pkt. 1- 4, jeżeli jej realizacja służy poszerzeniu wiedzy uczniów.

Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadnionego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium i zasiłki szkolne przyznawane są w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka Uchwałą Nr XXV/171/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Statystyka strony

Strona oglądana: 917 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 31.08.2019 r., godz. 16.06
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 31.08.2019 r., godz. 16.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2019 r., godz. 16.06Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.