Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2011/2012

Przeprowadzono ewaluację wewnętrzną trzech wybranych obszarów:

I. Wykorzystane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

II. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

III. Uczniowie są aktywni

Raport został zaprezentowany Radzie Pedagogicznej na posiedzenie w czerwcu, Radzie Rodziców i zamieszczony w BIP-ie na internetowej stronie szkoły.

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:

I.
Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych imprez i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja;
Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu często skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, edukacyjnych, zdrowotnych czy osobistych młodego człowieka;
W miarę możliwości i o ile wystąpi takie zapotrzebowanie rozszerzyć współpracę z samorządem lokalnym oraz muzeami regionalnymi;

II
Zarówno uczniowie, nauczyciele i rodzice dostrzegają znaczną poprawę w zakresie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne, choć nadal wszystkie podmioty są zgodne co do potrzeby stałego ubogacania w nowoczesne pomoce.
Wszyscy nauczyciele są w stanie na bazie obecnego wyposażenia realizować podstawę programową z poszczególnych przedmiotów, choć większy zakres bogatszej, nowoczesnej oferty prawdopodobnie bardziej uatrakcyjniłaby charakter zajęć lekcyjnych.
Zdaniem uczniów nauczyciele stosują bardzo zróżnicowane środki i pomoce dydaktyczne.
Wszyscy badani doceniają dobrą współpracę szkoły z Radą Rodziców oraz umiejętność pozyskiwania środków na poprawienie warunków nauki dzieci od lokalnych przedsiębiorców.
Wszyscy badani są zgodni, co do niewystarczającej aktualnej bazy lokalowej szkoły do realizacji różnych statutowych zadań szkoły (choć mają świadomość obiektywnych ograniczeń) .
Wszyscy też wyrażają nadzieję na jej znaczące poprawienie od nowego roku szkolnego w związku z przejęciem części pomieszczeń, w tym dużej sali gimnastycznej od obecnego gimnazjum.
Na dzień dzisiejszy badani wyrazili zadowolenie poparte stwierdzeniem, iż choć aktualna baza lokalowa i wyposażenie szkoły nie jest optymalne, to jednak sukcesywnie jest znacząco uzupełniane.

III
Placówka posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, które w trakcie roku szkolnego są modyfikowane w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w tych zajęciach poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących. Wybór rodzaju zajęć jest w większości wypadków podejmowany samodzielnie przez uczniów (bez ingerencji rodziców). Rola rodziców sprowadza się jedynie do motywacji i wsparcia.
Nauczyciele dają również uczniom możliwość wniesienia do procesu lekcyjnego własnych pomysłów i inicjatyw. Jednak uczniowie w małym stopniu to zauważają i z tego korzystają. Ich aktywność w tym zakresie sprowadza się najczęściej do zaproponowania tematu lekcji, formy pracy domowej oraz zestawu ćwiczeń gimnastycznych. Nauczyciele dostrzegają największą aktywność uczniów w udziale w konkursach przedmiotowych i przygotowaniach uroczystości szkolnych.
Należy jednak zadbać, aby:
• Uczniowie bardziej angażowali się w różne formy aktywności na rzecz własnego rozwoju,
• Wychowankowie byli bardziej samodzielni w podejmowaniu różnorodnych inicjatyw i propozycji nauczycieli,
• Rozbudzić w uczniach kreatywność i ciekawość świata,
• Utrzymać wysoki poziom aktywności uczniów w różnych obszarach działalności szkoły,
• Nauczyciele stworzyli szersze możliwości do udziału uczniów w tworzeniu procesu lekcyjnego.
Powyższe wnioski i rekomendacje zostaną uwzględnione w przyszłym roku szkolnym i efekty poddane ewaluacji..

Statystyka strony

Strona oglądana: 1059 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 26.09.2012 r., godz. 20.34
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 26.09.2012 r., godz. 21.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2012 r., godz. 21.31Stanisław WójcikEdycja strony
26.09.2012 r., godz. 21.30Stanisław WójcikEdycja strony
26.09.2012 r., godz. 20.34Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.